KURUMSAL

ACM ENDÜSTRİ

Çevre Politikası

Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel etkileri ve boyutları dikkate alarak, çevresel riskleri belirlemede ve yönetmede yürürlükte olan çevre mevzuatına ve kuruluşun kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara riayet etmeyi, ürünlerimizin tüm üretim aşamalarında, çevresel etkileri dikkate alarak oluşabilecek kirlilikleri kaynağında önlemeyi, iklim değişikliği etkilerini minimuma indirgemek için sürdürülebilir kaynakları tercih etmeyi ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını, her seviyeden çalışanların katkısıyla çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.